Historiekamer van de KNMG

Historiekamer
KNMG - Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst


Sinds begin 2020 is het grootste deel van de bovenetage van Foksdiep 10 ingericht als 'Historiekamer' van de KNMG. 
In deze ruimte bevindt zich een deel van de kunstcollectie  en de documentatie betreffende de geschiedenis van de KNMG.
Verschillende vroegere (K)NMG-afdelingen hebben hier hun archieven ondergebracht.

Opening Historiekamer

De officiële opening van de Historiekamer vond plaats op 12 december 2020. Na een openingsrede verrichte Theo van Berkestijn, oud-secretaris-generaal van de KNMG en inmiddels oud-bestuurder van het Trefpunt, de opening door het naar binnen rijden van de Hippocrates-buste uit de collectie van de KNMG.

 • Beluister de openingstoespraak
 • Op weg naar het object van de openingshandeling.
 • Gadegeslagen door v.l.n.r. (o.a.) René Héman (vz KNMG), Bertho Nieboer (hoofdredacteur Medisch Contact), mevrouw Rose Marie van Berkestijn-Doppegieter en Frits Schuitemaker (vz Trefpunt-bestuur) onthult Theo van Berkestijn de Hippocrates-buste.
 • De Hippocrates-buste op weg naar zijn nieuwe plaats in de Historiekamer KNMG.
 • René Héman, voorzitter KNMG met Theo van Berkestijn bij de gerestaureerde 'Esculaap-vergadertafel'.

Geschiedenis (K)NMG

In de Historiekamer worden alle geschriften verzameld waarin de geschiedenis van de Maatschappij wordt beschreven, zowel van de organisatie als geheel als van de verschillende afdelingen en districten. Geleidelijk zullen de belangrijkste bronnen en publicaties ook als pdf beschikbaar worden gesteld.
Het archief van de Maatschappij is gedeeltelijk overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en gedeeltelijk aanwezig in het Trefpunt MGN.
De handelingen, verslagen en rapporten van de KNMG zijn te vinden in het Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (1850-1856), het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde (1857-1941, hierna NTvG), het Mededelingen-blad van het Medisch contact (1945) en Medisch contact (1946-heden: MC).
De wetten, statuten, huishoudelijke reglementen, gedrukte interne rapporten etc. zijn, behalve in het archief, ook in de bibliotheek van de Maatschappij (Universiteitsbibliotheek Amsterdam / Trefpunt MGN).

Gedenkboeken (K)NMG

Driemaal heeft de Maatschappij bij gelegenheid van een jubileum een gedenkboek uitgegeven: tweemaal (1924, 1949) in de vorm van een bundeling van bijdragen en eenmaal (1974) in de vorm van een monografie.
(a) D. Schoute e.a., Gedenkboek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst bij haar vijf-en-zeventigjarig bestaan den leden aangeboden 8 Juli 1924 (Amsterdam: Ellerman Harms, 1924), hierna: Gedenkboek (1924).
(b) G. ten Doesschate e.a., Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan, 7-8-9 Juli 1949 (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1949), hierna: Gedenkboek (1949).
(c) H. Festen, 125 jaar Geneeskunst en Maatschappij. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (z.pl. 1974), samengevat in: H. Festen, Honderdvijfentwintig jaar geneeskunst en Maatschappij, MC 29 (1974) 1305-1320.
In de jaren 1958-1962 publiceerde H. Festen in Medisch contact verschillende voorstudies van zijn geschiedwerk.
- De organisatie van onze Maatschappij, MC 13 (1958) 696-701.
- De organisatie van de Maatschappij - De behartiging van de maatschappelijke belangen, MC 14 (1959) 56-60 en 85-89 en 183 (L.F.C. van Erp Taalman Kip).
- Uit de geschiedenis van de maatschappij, MC 16 (1961) 35-37 en 97-100.

 • Gedenkboek 1924
 • Gedenkboek KNMG 1949
 • Eeuwfeestnummer 1949
 • Gedenkboek 1974
 • Gedenkboek 1999

Bibliografie

Betreffende de voorgeschiedenis en oprichting
A.S. van Nierop jr, Aanmoedigings-rede tot oprigting eener Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde in haren geheelen omvang (Amsterdam 1843).
J.N. Ramaer, Verslag betreffende de oprigting en den tegenwoordigen staat der Maatschappij, mitsgaders de werkzaamheden der afdeelingen in het jaar 1848; voorgedragen in de eerste algemeene vergadering, Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 1 (1850) I, 27-53.
H. Reynders, Geef De Lespinasse de plaats die hij verdient!, MC 53 (1998) 1024-1026.
M.J. van Lieburg, Over de oprichters van de Maatschappij. Uit de geschiedenis van de KNMG, MC 53 (1998) 1021-1024.
M.J. van Lieburg, Congres, genootschap of maatschappij? Uit de geschiedenis van de KNMG, MC 53 (1998) 1485-1487.

Over de jubileumvieringen
M.J. van Lieburg, Uit de geschiedenis van de KNMG: Over de jubilea van de Maatschappij, MC 52 (1997) 1377-1379.
Catalogus van de schilderijen, tekeningen, grafiek, sculpturen, penningen, boeken en handschriften, oude instrumenten en curiosa op de Medisch-Historische Tentoonstelling ter gelegenheid van het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst in de Waag te Amsterdam, 7 Juli-31 Augustus 1949 (Amsterdam: Ellerman Harms, 1949).
E. Sluiter, De medisch-historische tentoonstelling ter gelegenheid van het eeuwfeest der Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, NTvG 93 (1949) 3021-3023.

Betreffende de verschillende periodes
1849-1924
H. Burger, Feestrede, uitgesproken bij de herdenking van het vijfenzeventigjarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, in den Koninklijken Schouwburg te ’s-Gravenhage, op 8 juli 1924, NTvG 68 (1924) II, 308-321.
G. ten Doesschate, De geschiedenis van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst van 1849 tot 1924, in: Gedenkboek (1949) 89-114.
1849-1949
L.F.C. van Erp Taalman Kip, Herdenkingsrede van den voorzitter, in: Gedenkboek (1949) 1-22.
1924-1941
F.A. Schalij, De geschiedenis der Maatschappij van 1924-1941, in: Gedenkboek (1949) 115-152.
1941-1945
J.J. Brutel de la Rivière, Het artsen verzet, in: Onderdrukking en Verzet. Nederland in oorlogstijd (Arhem-Amsterdam: Van Loghum Slaterus en J.M. Meulenhoff, s.d.) 347-376.
Ph. de Vries, 1941-MC-1945. Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink en zn, 1949).
F. Wibaut, Korte geschiedenis van het Medisch Contact gedurende de bezetting, in: Gedenkboek (1949) 153-163.
J.C.P. Eeftinck Schattenkerk, Variaties op het thema der medische ethiek, in: Onderdrukking en Verzet. Nederland in oorlogstijd (Arhem-Amsterdam: Van Loghum Slaterus en J.M. Meulenhoff, s.d.) 377-383.
A. van der Zwan, De blijvende betekenis van het artsenverzet, MC 40 (1985) 548-549.
M.J. van Lieburg, De echo van een eersaluut. Over collectiviteit en moraliteit in bezettingstijd, MC 50 (1995) 1557-1559.
Naoorlogse periode
N.K.C.A. in ’t Veld, De zuivering van artsen en advocaten. Een bijdrage tot de zuivering van het vrije beroep (’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1983).
F. Wibaut, De geschiedenis van het Medisch Contact van 5 mei 1945 tot 30 december 1945 en van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst van 30 december 1945 tot heden, in: Gedenkboek (1949) 164-170.
Zie ook
Th.M.G. van Berkestijn, Structuur en organisatie van de KNMG. Verleden, heden en toekomst (Utrecht: KNMG, 1997; vierde verbeterde uitgave).
R.J.M. Dillmann (red.), Liber amicorum. Th.M.G. van Berkestijn; een heer van stand. Opstellen aangeboden aan Th.M.G. van Berkestijn ter gelegenheid van zijn afscheid als secretaris-generaal KNMG 10 december 1997 (Utrecht: KNMG, 1997) i.h.b. de bijdragen van P. Swenker, J.J.M. Oostenbrink, Chr.R.J. Laffré, N.S. Klazinga, R.J. Mulder, J.P. Kasdorp, W.B. van der Mijn, C. Spreeuwenberg, H.D.C. Roscam Abbing, W.H. Cense, J. van Londen, H.J.J. Leenen en R.J.M. Dillmann.

Over de beroepsverenigingen
(a) huisartsen
: M.A. Jansma, Ontstaan en positie van den huisarts gedurende het bestaan der Maatschappij, in: Gedenkboek (1949) 212-225; B.J.M. Aulbers en G.J. Bremer (red.), De huisarts van toen. Een historische benadering (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995); N. de Graaff, Veertig jaar en volgende. Ontwikkelingen in en rond de Landelijke Huisartsen Vereniging. Uitgegeven ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de LHV (Utrecht 1991).
(b) specialisten: L.F.C. van Erp Taalman Kip, De specialist in de laatste 25 jaren, in: Gedenkboek (1949) 226-232.
H. Festen, De totstandkoming van een afzonderlijke organisatie voor specialisten binnen de Maatschappij, MC 19 (1964) 643-646, 664-666, 681-683 en 717-720.
C.L.C. van Nieuwenhuizen, Bij het 25-jarig bestaan van de Landelijke Specialisten Vereniging, MC 26 (1971) 1201-1209.
A. Juch, De medische specialisten in de Nederlandse gezondheidszorg. Hun manifestatie en consolidatie, 1890-1941 (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1997).
(c) artsen in dienstverband
P. Bolt, De arts-ambtenaar, in: Gedenkboek (1949) 233-247.
N. van Eek, Ontstaan en groei van de L.A.D., MC 13 (1958) 750-754.
S.G. van der Meulen, Korte geschiedenis van de LAD 1948-1973, in: Handboek LAD 1981 (Utrecht 1981) 27-30.

Vrouwelijke artsen
K. Kruisheer, De dokter, dat ben ik! 65 jaar Vereniging van Nederlandse vrouwelijke artsen (Zutphen: De Walburg Pers, 1998).

Officiële uitgaven (K)NMG

 • Artsenboekje 1921
 • Artsenboekje 1934
 • Medische Ethiek 1936
 • Medische Ethiek en Gedragsleer 1959

Geschiedenis van (K)NMG-afdelingen

Alkmaar
P. van Velthoven, Van geneeskundig leesgezelschap tot jubilerende KNMG. Een speurtocht naar de archieven van de KNMG-afdeling Alkmaar, Amice. Tijdschrift voor de medische beroepsgroep in Holland Noord 3 (1998) 22-23.

Almelo
J.H. Nienhuis, 100 jaren specialisme in Almelo en omgeving, MC 15 (1960) 529-531; J.H. Nienhuis, in: MC (1963) 252-253.

Amsterdam
C.E. Daniëls, Feestrede bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam op 21 Sept. 1898 (Amsterdam 1898).
Toespraak gehouden bij de herdenking van het 75-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam op 22 September 1923, NTvG 67 (1923) II, 1374-1381.
H. Burger e.a., Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam 22 September 1923 (Amsterdam 1923).
J. Pinkhof, Gedenkschrift bij het negentigjarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1938).
Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1948).

Apeldoorn
Honderd jaar KNMG-afdeling Apeldoorn e.o. 1894-1994 (Apeldoorn: KNMG, 1994).

Arnhem
P. Ribbius, Medici en medische toestanden te Arnhem door alle eeuwen, NTvG 71 (1927) II, 623-648 [n.a.v. tachtigjarig bestaan afd. Arnhem].
L.F.C. van Erp Taalman Kip, in: 100 jaar Ned. Maatschappij t.b.d. Gen[eeskunst], afd. Arnhem en O. 1846-1946 (Arnhem: s.n, 1946) 9-27.

Bergen op Zoom/Roosendaal
L.J. Dronkers, Geschiedenis van de KNMG, afdeling Bergen op Zoom, Roosendaal en omstreken, losse uitgave (1995) 6-7.

Delft
H.L. Houtzager, De oprichting van de afdeling Delft van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, Medisch journaal Delft 10 (1998) 92-95.

Dordrecht
A.C. Drogendijk, Honderd jaar Afdelingsleven [Dordrecht], Eeuwfeestnr. Mededingenblad Afdeling Dordrecht 5 (1949) 24 november 1949.

Eindhoven
J.M.P. van Oorschot, Een haan voor Asklepios: aspecten en facetten van gezondheidszorg en geneeskundige voorzieningen in Eindhoven (Eindhoven: Museum Kempenland, 1991).

Friesland
P. Terpstra, Daarin gietende olie en wijn (Leeuwarden: N. Miedema en Co, 1972).

Gooi en Eemland
J.R. Jansma, Enige grepen uit de geschiedenis der afdeling ‘Gooi- en Eemland’ van de Kon. Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Causerie, gehouden bij de uitgestelde viering van het vijftig-jarig bestaan der afdeling (Hilversum 1952).

Gorinchem
M.M. Lamens-van Malenstein, 100 jaar dokteren in en om Gorinchem (z.pl. 1993).

Gouda
T. Beekenkamp, Voorheen en thans, voordracht gehouden voor den Geneeskundige kring Gouda en omstreken der Ned. Maatschappij tot bevordering der geneeskunde 28 april 1931 (Gouda: Brinkman, 1931) [meer een autobiografie van de auteur].
P.H.Th.J. Slee (red.), 100 jaar afdeling Gouda en Omstreken van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 1889-1989 (Gouda  1989), waarin: B. Mesander, 100 jaar KNMG afd. Gouda e.o. in vogelvlucht (p. 11-70); J. Bouman, Dr. T. Beekenkamp, huisarts te Gouderak van 1891-1939 (p. 107-110) en J.G.W.F. Bik, De chirurgijnskamer (p. 115-120).

’s-Gravenhage
A. Sikkel Azn, Iets uit de geschiedenis van Nederland's geneeskundige staatsregeling. Feestrede uitgesproken ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Afdeeling ’s-Gravenhage en Omstreken van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, op 4 Januari 1899 (’s-Gravenhage 1899).
C.L. Bense, Ter herinnering aan het zestigjarig bestaan van het ’s-Gravenhaagsch Geneeskundig Gezelschap. 1847 - 8 December - 1907 [Feestrede] (’s-Gravenhage 1907).
[Eeuwfeestviering 15 november 1947. Korte herdenkingsrede van Goedbloed], MC 3 (1948) 16-20.
B. Haeseker, J.C.G. Evers, medicus, bestuurder en raadsheer, MC 53 (1998) 1375-1377.
Het Geneeskundig Gezelschap ’s-Gravenhage 150 jaar (Den Haag 1998).
B. Haeseker, De Haagse Kring. 150 jaar afdeling ’s-Gravenhage en omstreken van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 1849-1999 (Den Haag 1999).

Groningen
L.T. Schleurholts, Redevoering in de eerste buitengewone vergadering van het Geneeskundig Gezelschap Mutua Exercitatio in Populi Salutem, als Afdeling Onderdendam der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst, gehouden den 22 Augustus 1850, door haren voorzitter (Groningen: s.n, 1851) 3-4.
M.A.J. Jansma, Rede gehouden in de buitengewone vergadering van de afdeling Groningen en omstreken der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst op 7 Mei 1949 ter officiële herdenking van het feit, dat in 1849 deze afdeling werd opgericht (Groningen: typoscript, 1949) [alleen over de oprichting].
M.J. van Lieburg, Regionaal belang en nationaal beleid. Over de Groningse afdelingen van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (1849-1900), in: F.H. Huisman en C. Santing (red.), Medische geschiedenis in regionaal perspectief: Groningen 1500-1900 (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1997) 131-159.
A.A. Idema, Oud nieuws: Groninger geneeskundige verenigingen in de negentiende eeuw (Groningen: KNMG afdeling Groningen, 1998) [alleen over de periode 1849-1882].

Haarlem
C. Eenhoorn, Dokteren in Haarlem: KNMG afdeling Haarlem en omstreken (Haarlem: Vrieseborch, 1988).

’s-Hertogenbosch
L.Th. Pompe, Historisch overzicht van den toestand der afdeeling ’s-Hertogenbosch-Breda en omstreken der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst van af 1869-1881, gelezen in de vergadering van 15 februari 1882 (’s-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1882).
L.Th. Pompe, Terugblik op het vijfentwintig-jarig bestaan der afdeeling ’s-Hertogenbosch en omstreken der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Lezing (’s-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1895).

Hunsingo-Fivelingo-Westerkwartier
W.E.C. Wind (red.), Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier: kronieken en verhalen 1850-1994 (Bedum: Profiel, 1994).

Limburg
60 Jaar. Feestmaal bij het 60-jarig bestaan van de afd. Zuid-Limburg. Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, 19 november 1938. 1878-1938 (z.pl. 1938).

Midden Brabant
75-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring Tilburg en omstreken. 30 november 1933 (z.pl. 1933).
[Feestrede van Dr. Festen], MC 13 (1958) 733 en 761-762 en 14 (1959) 35-36.

Nijmegen
D. de Moulin (red.), De geschiedenis van de afdeling Nijmegen en Omstreken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (Nijmegen: KNMG, 1986).

Oost-Groningen
T. Haakma Tresling, Ter herinnering aan het 25-jarig jubileum van de afdeling Oldambt der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Winschoten 1883).
B. Slingerberg, 1858 - 21 December - 1898. Feestuitgave ter herinnering aan het 40-jarig jubileum van de Afdeeling Oldambt der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Winschoten 1898).
R. van Wering, Feestrede bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeeling Oldambt der Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Winschoten 1908).

Oude IJssel
J.J.C. van Dijk (red.), A.H. Schaars en F.J.L. Reijnders, Honderd jaar KNMG Oude IJssel (Doetinchem: KNMG afdeling Oude IJssel, 1997).

Utrecht
E.H.B. van Lier, De 70ste verjaardag der afdeeling Utrecht van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, NTvG 63 (1919) I, 1864-1868.
Gedenkschrift, uitgegeven door de afdeeling Utrecht der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der Geneeskunst ter gelegenheid van den 75sten verjaardag der afdeeling op 23 Mei 1924. 1849-1924 (Utrecht: De Industrie, 1924) [hierin o.a.: H. Aldershoff, Rede ter gelegenheid van de 600e vergadering der afdeeling, den 28 juni 1918 (p. 16-22) en E.H.B. van Lier, De afdeeling Utrecht na 1909 (p. 32-44)].
K.A. Rombach, Honderd jaar Utrechtse Geneeskundige Kring (z.pl., 1949).

Walcheren
Ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland, thans afdeeling Zeeland van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) 22 April 1848-22 April 1898 (Middelburg: J.C. en W. Altorffer; 1898) [hierin: A.P. Fokker, Rede gehouden bij het vijftigjarig bestaan der Vereeniging van Zeeuwsche genees- en heelkundigen op 22 april 1898 (p. 1-16), J.C. de Man, Geschiedenis van de afdeeling Zeeland der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (p. 17-92) en J.P. Berdenis van Berlekom, Levensbericht van de vier oprichters van de afdeeling Zeeland der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (p. 93-110)].
L. Weyl, Openingsrede op de buitengewone vergadering der afdeeling Walcheren der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst ter herdenking van haar 75-jarig bestaan in de sociëteit St. Joris te Middelburg. Benevens beknopt jaarverslag over 1923 (Middelburg 1924).
A. Staverman, Rede, uitgesproken in de buitengewone vergadering van de afdeling Walcheren der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, op 24 april 1948, ter herdenking van het 100-jarig bestaan, in het ‘Schuttershof’ Middelburg (z.pl. 1948).

Zaanland
F. Soeren, De stukken spreken ... Notulenboek voor de afdeling Zaanland en omstreken der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, opgericht in 1865. De periode 1865 tot 1870 (Zaandam 1994).

Zuidhollandse Eilanden
M.J. van Lieburg, De organisatie van het medishc beroep in het Beneden-Maasgebied, in: I.D. Blonk, J.A. Crezée e.a., Van dokters en dorpen op het eiland IJsselmonde en in de Hoekse Waard: jubileumboekje ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de afdeling Zuid-Hollandsche Eilanden van de KNMG (Ridderkerk: Broekzitter, 1984).

Zutphen
J.F.M. Bosman, Afdeeling Zutphen en Omstreken der Nederlandsche Maatschappij der Geneeskunst 1845-1935, NTvG 79 (1935) 5655-5660.
Th. Flohil-Verschuur en F. Schreuder, Iungit atque docet: gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Geneeskundige Kring Zutphen van 1845 (Zutphen: Geneeskundige Kring Zutphen, 1970).
Geneeskundige Kring Zutphen 1845-1995 (Zutphen: KNMG Kring, 1995).

Zwolle
J.H. Sypkens Smit e.a. (red.), Gedenkboek van de afdeling Zwolle en omstreken der Kon. Ned. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 1852-1952 (Zwolle: J.J. Tijl, 1952) [i.h.b. de ‘Geschiedkundige schets’ door H. Olland, 20-34].
A.A. Sollewijn Gelpke, De geschiedenis van de afdeling Zwolle, MC 30 (1975) 1135-1136.

 • Friesland 1970
 • Gouda 1988
 • 's-Gravenhage 1999
 • Haarlem 1988
 • Nijmegen 1986
 • Oude IJssel 1966
 • Zutphen 1970
 • Zwolle 1952

Lezingen

Interviews

In een viertal 'interviews', waarbij de vragensteller buiten beeld wordt gehouden, verhaalt Theo van Berkestijn over zijn levensloop en de lange periode dat hij in tal van bestuurlijke gremia binnen de KNMG actief is geweest.

KNMG Historische collectie

Portrettenwand

De collectie geschilderde portretten van prominente bestuurders uit de geschiedenis van de KNMG

 • V.l.n.r. boven: xx (x), F. Wibaut (xx), xx (xx), J. Diepersloot (secretaris-generaal); onder: xx (x), J. Blink-Rolder (voorzitter), J.W.R. Tilanus (voorzitter) en J. Brutel de la Rivière (voorzitter).

Bibliotheca Medica Neerlandica

Van de Bibliotheca Medica Neerlandica, die grotendeels in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam wordt bewaard, wordt in de Historiekamer het gedeelte vanaf 1890 opnieuw opgesteld. Curator van dit onderdeel van de Trefpunt-collectie is Arie Ruitenbeek, huisarts niet praktiserend.

Geschiedenis van de BMN

Literatuur

 • B.W.Th. Nuyens, De geschiedenis der bibliotheek van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, in: Gedenkboek (1924) 110-144.
 • E.J. van der Linden, De geschiedenis van de bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, in: Gedenkboek (1949) 192-195.
 • J.A. van Dongen, 'De bibliotheek van de Maatschappij', MC7 (1952) 178-183.
 • J.A. van Dongen, 'History and character of the Library of the Royal Netherlands Association for the advancement of Medicine', Libri. International library review 3 (1954) 88-94.
 • H. van Beek, 'De bibliotheek der Maatschappij', MC 23 (1968) 837.
 • G.A. Lindeboom en J.A. van Dongen, 'De bibliotheek der Maatschappij in het heden, in de toekomst', MC 23 (1968) 933-937.

Catalogi

Na een reeks van losse catalogi verscheen in 1930 onder redactie van de bibliothecaris Bernard Willem Theodoor  Nuyens (1866-1945) de monumentale Bibliotheca Medica Neerlandica. De uitgave werd in 1949 aangevuld door een tweede deel onder redactie van Nuyens' opvolger Ernestus Jacobus van der Linden (1885-1962). In beide catalogi zijn de titels systematisch geordend. In het derde deel, dat in 1980 verscheen onder redactie van Gerrit Arie Lindeboom (1905-1986), vindt men de titels alfabetisch op auteur. De drie delen zijn hieronder digitaal beschikbaar. In het antiquariaat van het Trefpunt zijn nog nieuwe sets van deze BMN-catalogi te koop.

 • BMN deel I (p. 1-78: Voorwerk-Algemeen-Bibliografie-Geschiedenis-Biografie-GnkGemengd)
 • BMN deel I (p. 79-156: Anatomie-Fysiologie)
 • BMN deel I (p. 157-287: Pathologie-Therapie)
 • BMN deel I (p. 288-357: Chirurgie-Verloskunde)
 • BMN deel I (p. 358-386: Geneesmiddelenleer)
 • BMN deel I (p. 387-494: Gezondheidsleer-Statistiek-StaatsGnk-GerechtelijkeGnk)
 • BMN deel I (p. 495-532: VeterinaireGnk-Plantk-Dierk-NatHist-Fysica)
 • BMN deel I (p. 533-548: Tijdschriften)
 • BMN deel I (p. 549-586: Handschriften-Brieven-Tekeningen)
 • BMN deel I (p. 587-659: Register)
 • BMN deel II
 • BMN deel III

Kroonjuwelen uit de BMN

 • Carel Baten, Medecynboec (Dordrecht 1593).
  In deze uitgave is een kookboek opgenomen dat in 2020 door Christianne Muusers en Marleen Willebrands in facsimile is uitgegeven onder de titel Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593, met een hertaling van de brontekst en een uitvoerige inleiding (ISBN 9789056156497).
 • Catharina Geertruida Schraders, Dagboek van verlossingen te Dokkum, 1693-1745 (handschrift, 544 pp). Zie over deze uitgave de webpagina van de CCS (link)

Ramaer-bibliotheek

 • xxxxxxx

Exposities

 • Op 11 december 2021 opende René Héman, voorzitter van de Artsenfederatie KNMG, de tentoonstelling 'Joodse artsen en de Holocaust' (openingstoespraak). Sindsdien reist de expositie door heel Nederland. Een kopie van de panelen staat nu opgesteld in de 'KNMG-Historiekamer' in het Trefpunt.
 • Op 3 december 2020 heeft het gezelschap Pincet & Penseel in de Historiekamer een muurvlak in gebruik genomen voor het exposeren van kunstwerken. Wiebe Meijer, vrijwilliger bij het Trefpunt, fungeert als curator van dit onderdeel van de Historiekamer. Zie voor de serie exposities de webpagina Exposities.
Steun ons met een DONATIE