TMGN scans

 • The Anaesthetist 1890-1960

  Het proefschrift van de Hans Pöll leverde een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van de anesthesiologie. De handelsuitgave was al sinds lang niet meer verkrijgbaar. In de serie TMGN-scans verschijnt nu deze uitgave als pdf (pdf).

 • Vijftig jaar Kindergeneeskunde

  De autobiografie van Henk Visser, de Rotterdamse hoogleraar Kindergeneeskunde, geeft een overzicht van de naoorlogse ontwikkeling van dit vakgebied (pdf).

 • History Sophia Children's Hospital

  Deze Engelse vertaling van een eerder in het Nederlands verschenen gedenkboek van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam (nu ErasmusMC-Sophia) beschrijft de ontwikkeling van het eerste kinderziekenhuis in Nederland, opgericht in 1863 (pdf).

 • Vijftig jaar Federa (2012)

  In 2012 verscheen op initiatief van Jan-Willem Coebergh het gedenkboek van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Federa), nu: Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek). De hoofdteksten en bijlagen zijn hier als pdf beschikbaar.

 • Het 'Doktersboek' van Douwe Ales

  Jarenlang noteerde de Friese boer Douwe Ales (1682-ca 1714) allerlei mogelijke middeltjes voor de meest uiteenlopende ziekten en kwalen. De bijna zeshonderd recepten worden hier (pdf) gepresenteerd met een uitvoerige inleiding en uitgebreide toelichting op de inhoud.

 • Autobiografie Isidore Snapper

  Met zijn 'Notes for Memoirs' (pdf), geredigeerd door Mart van Lieburg, leverde de internist Isidore Snapper belangrijke bouwstoffen voor de biografie die in 2017 werd geschreven door Arie Berghout (Heer en meester aan het ziekbed). Snappers leerling Mau Frenkel voorzag de Notes van een inleiding.

 • Biografie Gerrit Arie Lindeboom

  Ruim een halve eeuw behoorde G.A. Lindeboom tot de bekendste auteurs in Nederland op het terrein van de medische geschiedenis, de protestants-christelijke medische ethiek en de interne geneeskunde. Deze uitgave (pdf) biedt een overzicht van het leven en werk van deze markante medicus.

 • Autobiografie Jacques van der Meulen

  Behalve een terugblik op zijn leven en werk en op de ontwikkeling van de plastische chirurgie geeft Jacques van der Meulen in deze autobiografie ook een vijftal beschouwingen, o.a. over 'de arrogantie van de macht', 'Israël' en de verhouding 'Oost en West' (pdf).

 • Leerboek Medische Geschiedenis

  Hoewel als leerboek gedateerd, biedt de Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde (1961) van G.A. Lindeboom nog altijd een eerste overzicht van de hoofdpersonen en hoofdmomenten in de medische geschiedenis. De zevende druk, in 1993 bewerkt door Mart van Lieburg, is hier als pdf beschikbaar.

 • Autobiografie Bernard Aulbers

  'Een belangrijk en boeiend deel van mijn leven nog eens de revue te laten passeren': dat was het doel van Aulbers' Panta rhei. Behalve 36 jaar huisartsgeneeskunde bevat het relaas ook een bijdrage tot de geschiedenis van de huisartsenopleiding te Rotterdam.

 • Biografische index Apothekers tot 1867

  Drie kaartsystemen (Wittop Koning, Bierman) en databases (Van Lieburg) zijn in deze uitgave bewerkt tot een alfabetisch overzicht van de farmaceutische beroepsbevolking in Nederland tot 1867 (pdf).

 • Beroepsjournaal J.F.Ph. Hers

  De bewerking van het beroepsjournaal van de Oud-Beijerlandse huisarts Johan Hers levert een belangrijke bijdrage tot de medisch-historische kennis van de plattelands-huisartsenpraktijk eind 19e, begin 20e eeuw (pdf).

 • Vroedvrouwenschool Rotterdam

  Aan de oprichting van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen in 1882 was een lange geschiedenis van stedelijk onderwijs voorafgegaan. Die vroege geschiedenis en de eerste halve eeuw van de school wordt in dit gedeelte van het gedenkboek (1982) uitvoerig beschreven (pdf).

 • Handleiding Medische Geschiedenis

  Ook al zijn veel onderdelen door de mogelijkheden van de digitale wereld achterhaald, toch is er nog altijd vraag naar de Handleiding voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde, uitgebracht in 1981 ter ondersteuning van de 'Werkcursus' Medische  Geschiedenis werd gegeven. De teksten van de Handleiding zijn hier te vinden; het readergedeelte is weggelaten.

 • De Tijd op Schrift

  In 2007 verscheen bij uitgeverij Erasmus Publishing (Rotterdam) het boek De tijd op schrift. Een selectie van bronteksten uit het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 1857-1957. De verschillende secties van deze bronnenuitgave worden hier als pdf beschikbaar gesteld.

Broncollecties

 • Medisch onderwijs Leiden 1575-1815

  In 18 uitvoerige artikelen beschreef G.C.B. Suringar in de jaren 1860-1874 de geschiedenis van de Medische Faculteit Geneeskunde te Leiden. De teksten van deze belangrijke bron zijn hier artikelsgewijs uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde overgenomen.

 • Catalogi medisch instrumentarium

  Catalogi van instrumenten en andere gebruiksvoorwerpen uit de genees-, heel-, verlos-, verpleeg- en artsenijbereidkundige praktijk zijn een belangrijk hulpmiddel bij de beschrijving en identificatie van allerlei die als erfgoed worden aangeboden of op schilderijen en foto's zijn afgebeeld. Deze catalogi zijn volledig op trefwoord doorzoekbaar gemaakt.

Vertalingen uit het Latijn

 • Van Naaldwijcks 'Paardenvriend'

  Tekst volgt

 • Schroeder van der Kolk als fysioloog

  In 1961 publiceerde Gezienus ten Doesschate zijn vertaling van het collegedictaat van de Utrechtse hoogleraar Jacobus L.C. Schroeder van der Kolk (1797-1862) over de fysiologie (Physiologia corporis humani, circa 1840). Deze eenvoudige typoscript-uitgave wordt hier als pdf aangeboden, met de pagina's in het Nederlands en Latijn naast elkaar, zodat de vertaling kan worden gevolgd.

 • In het spoor van de Opuscula

  In haar jubileumjaar 1907 begon de Vereeniging Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde met de uitgave van de Opuscula selecta Neerlandicorum de Arte Medica. In totaal verschenen 19 delen met vertalingen van Nederlandse medische werken. De vertalingen uit het Latijn naar het Nederlands worden als studiemateriaal hier beschikbaar gesteld als pdf.

 • Van der Lindens Manuductio (1637)

  In 1637 plaatste de Franeker hoogleraar Johannes Antonides van der Linden een Manuductio ad medicinam aan het begin van zijn bibliografische opus magnum: De scriptis medicis. Hij richtte zich daarin tot Pieter Tulp, de zoon van Nicolaas Tulp. De Werkgroep Medisch Latijn heeft de tekst volledig getranscribeerd, vertaald en geannoteerd. De uitgave verschijnt spoedig in druk.

Handschriften

 • Receptenboek Bernardus Middendorp

  In de collectie van het Trefpunt bevindt zich het bijzondere 'Receptenboek' van Bernardus Middendorp, die als chirurgijn in de vestingstad Bourtange rond 1700 niet alleen soldaten behandelde, maar ook de burgers en hun echtgenotes, én de vele paarden. De bewerking van dit handschrift is een Ad Fontes Cahier (nr 7).

Indexen

 • De beroepsjournalen van Jelle Banga

  Jelle Banga acteerde 65 jaar lang als de notulist van zijn praktijkvoering. De index (volgt z.s.m.) bevat de namen van honderden patiënten uit Franeker en omgeving die hij behandelde, de vrouwen die hij verloste en de kinderen die hij vaccineerde. Als voorloper van een veel uitvoeriger studie wordt hier de pdf geboden van de Banga-biografie die in 1991 verscheen, en de link naar een recente lezing voor de coassistenten van het Erasmus MC.

 • Register van Drenkelingen 1767-1861

  Sinds haar oprichting (1767) houdt de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen nauwkeurig bij welke personen zijn onderscheiden voor het redden van een drenkeling. Voor een medisch-historische studie van de drenkelingenzorg zijn de namen van de drenkelingen uit de in druk verschenen registers in een database opgenomen. Deze database kan men op naam van de drenkeling doorzoeken.

 • Studenten SKHO Rotterdam

   

   

  >> Bijschrift: Docenten SKHO (v.l.n.r.): A.L.C. Schmidt, E.H. Hermans, W.J. Bruins Slot, P.J. van der Schaar, mevr. Flieringa, en de decaan H.J. Flieringa. (november 1953).

   

Beeldbank

 • Collectie Medische Ansichtkaarten

Medische collectionneurs

 • Collectie medisch speelgoed

  De collectie Medisch Speelgoed is een buitencategorie van het medisch erfgoed in het Trefpunt. Tot deze collectie behoort tevens een grote verzameling medische kinderboekjes.

 • Medische filatelie

  Binnenkort volgen hier de bijzonderheden over een omvangrijke collectie Medische Filatelie.

In Memoriam

 • In memoriam Henk Visser

  Met het overlijden van de oud-hoogleraar KIndergeneeskunde Henk Visser verliest de Nederlandse geneeskunde een man van groot gezag, met bijzondere betekenis voor zijn vakgebied en het Erasmus MC, en tevens een trouwe supporter van het Trefpunt. Zie de pagina van de Commissie Historie en Archief van de NVK.

 • In memoriam Annette Bierman

  Alle werkers in het Trefpunt hebben geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Annette Bierman, de 'moeder' van de farmaceutische unit. Wim Rakhorst schreef een in memoriam dat recht doet aan haar betekenis voor de geschiedenis van de farmacie in Nederland (klik hier).

 • In memoriam Truus Streutker

  Op 21 oktober 2022 overleed - 93 jaar oud - Trijntje ('Truus') Streutker-Schut. Zij behoort tot de eerste 'generatie' vrijwilligers van het Trefpunt. Loes Schultz, destijds curator van de vroedvrouwencollectie, schreef een in memoriam (pdf).

 • In memoriam Piet van Velthoven

  Piet van Velthoven was niet alleen een mecenas van het Trefpunt, hij schonk het ook zijn omvangrijke collectie gedenkboeken van ziekenhuizen. In een In memoriam (pdf) wordt een korte terugbiik op zijn leven en werk gegeven. In 2020 hield Anno van der Tol een lang interview met hem (naar de video).

Steun ons met een DONATIE